Warunki korzystania

PRAWA AUTORSKIE I WARUNKI KORZYSTANIA

Zdanie dotyczące praw autorskich 
© WABCO Wszelkie prawa zastrzeżone.

Ujawnienia prawne
PROSIMY O DOKŁADNE ZAPOZNANIE SIĘ Z NINIEJSZYMI WARUNKAMI KORZYSTANIA PRZED DOSTĘPEM DO ZAWARTOŚCI TEJ STRONY.

Umowa z użytkownikiem
Niniejsze Warunki użytkowania („Umowa”) określa zasady i warunki korzystania z tej witryny internetowej („Witryna”). Witryna jest własnością firmy Westinghouse Air Brake Company („WABCO” lub „My”) i jest przez nią obsługiwana. Korzystając z Witryny, zgadzasz się na związanie niniejszą Umową. Jeśli nie zgadzasz się na prawne związanie niniejszą Umową, powinieneś natychmiast opuścić tę Witrynę.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej Umowy w dowolnym momencie i powiadomimy Cię o wszelkich takich zmianach, zamieszczając zmienioną Umowę w Witrynie. Powinieneś często sprawdzać tę Umowę pod kątem zmian, ponieważ wszystkie zmiany wchodzą w życie z chwilą opublikowania. Dalsze korzystanie z Witryny po wprowadzeniu jakichkolwiek zmian w niniejszej Umowie oznacza zgodę na związanie się takimi zmianami. WABCO może wypowiedzieć, zawiesić, zmienić lub ograniczyć dostęp do całości lub części tej Witryny bez powiadomienia i bez ponoszenia odpowiedzialności.

Ograniczenia w korzystaniu z treści witryny
Tekst, dane, artykuły, zdjęcia, obrazy i inne informacje (łącznie zwane „Treścią”) na tej stronie stanowią własność firmy WABCO lub jej dostawców treści i są chronione przez amerykańskie i międzynarodowe prawa autorskie oraz traktaty. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Treść jest i pozostanie własnością WABCO. Użytkownik nie może kopiować, modyfikować, przesyłać, uczestniczyć w sprzedaży lub przekazywaniu ani tworzyć dzieł pochodnych na podstawie jakiejkolwiek Treści, w całości ani w części. Korzystanie z Treści w jakiejkolwiek innej Witrynie, w tym poprzez tworzenie linków lub ramek, lub w jakimkolwiek środowisku sieciowym w jakimkolwiek celu jest zabronione bez uprzedniej pisemnej zgody WABCO.

Znaki towarowe
WABCO (łącznie z logo WABCO), Wabco-auto.com i wszystkie powiązane logo (łącznie „Znaki towarowe WABCO”) są znakami towarowymi lub znakami usługowymi WABCO. Inne nazwy i logo firm, produktów i usług używane i wyświetlane w tej Witrynie mogą być znakami towarowymi lub znakami usługowymi będącymi własnością WABCO lub innych podmiotów. Żadne informacje zawarte w tej Witrynie nie mogą być interpretowane jako udzielenie, przez domniemanie, wykluczenie lub w inny sposób, jakiejkolwiek licencji lub prawa do używania któregokolwiek ze Znaków Towarowych WABCO wyświetlanych w tej Witrynie, bez naszej uprzedniej pisemnej zgody w każdym przypadku. Zabraniamy używania jakichkolwiek znaków towarowych WABCO jako części łącza do lub z jakiejkolwiek witryny, chyba że ustanowienie takiego łącza zostanie przez nas uprzednio zatwierdzone na piśmie.

Skargi dotyczące praw autorskich
Jeśli uważasz, w dobrej wierze, że jakiekolwiek materiały w Witrynie naruszają Twoje prawa autorskie, powiadomienia o domniemanym naruszeniu praw autorskich należy przesłać zgodnie z tytułem 17 Kodeksu Stanów Zjednoczonych, sekcja 512 (c) (2) (w części „Cyfrowe Millennium Copyright Act ”) wyznaczonemu agentowi WABCO. Powiadomienie powinno zawierać:

 

  • elektroniczny lub fizyczny podpis osoby upoważnionej do działania w imieniu właściciela praw autorskich
  • opis dzieła chronionego prawem autorskim, które Twoim zdaniem zostało naruszone
  • opis miejsca, w którym materiał, który Twoim zdaniem narusza prawa, znajduje się w Witrynie
  • oświadczenie, że w dobrej wierze wierzysz, że sporne użycie nie jest autoryzowane przez właściciela praw autorskich, jego przedstawiciela lub prawo; i
  • oświadczenie, złożone pod groźbą krzywoprzysięstwa, że ​​powyższe informacje w zawiadomieniu są dokładne i że jesteś właścicielem praw autorskich lub jesteś należycie upoważniony do działania w imieniu właściciela praw autorskich.

Agentem WABCO odpowiedzialnym za powiadamianie o domniemanym naruszeniu praw autorskich jest Dział Prawny, patrz poniżej.

bez gwarancji
ŻADNA Z FIRM WABCO, ŻADNYCH JEJ PODMIOTÓW STOWARZYSZONYCH, DOSTAWCÓW LUB ICH ODPOWIEDNI OFICEROWIE, DYREKTORZY, PRACOWNICY, AGENCI, LICENCJODAWCY, AGENCI ANI NIEZALEŻNI KONTRAHENCI (ZBIOROWO „STRONY WABCO”) GWARANTUJE DOKŁADNOŚĆ, PRZYPADEK ORAZ WABCO ZRZEKA SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA BŁĘDY LUB POMINIĘCIA W TREŚCI. TA STRONA I CAŁA TREŚĆ JEST DOSTARCZANA „TAK JAK JEST” I „W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI”, BEZ ŻADNEJ GWARANCJI, WYRAŹNEJ ANI DOROZUMIANEJ, W TYM DOMNIEMANYCH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, NIENARUSZANIA PRAW. DODATKOWO NIE UDZIELA SIĘ ŻADNYCH GWARANCJI NA WYNIKI KORZYSTANIA Z TREŚCI. STRONY WABCO NIE GWARANTUJĄ, ŻE STRONA JEST WOLNA OD WIRUSÓW ANI INNYCH SZKODLIWYCH SKŁADNIKÓW. TA STRONA INTERNETOWA MOŻE ZAWIERAĆ BŁĘDY TECHNICZNE LUB TYPOGRAFICZNE.

Ograniczenie odpowiedzialności
W ŻADNYM PRZYPADKU STRONY WABCO NIE BĘDĄ ODPOWIEDZIALNE ZA SZKODY, W TYM ZA SZKODY OGÓLNE, SZCZEGÓLNE, BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, WTÓRNE, KARNE LUB INNE SZKODY (W TYM BEZ OGRANICZEŃ UTRATA ZYSKÓW LUB ZAKŁÓCEŃ W DZIAŁANIU) NIEBEZPIECZEŃSTWO POWSTAJĄCE LUB ZWIĄZANE W JAKIKOLWIEK Z UŻYTKOWANIEM PRZEZ UŻYTKOWNIKA LUB NIEMOŻNOŚCI KORZYSTANIA Z TREŚCI, WITRYNY LUB STRONY TRZECIEJ, Z KTÓRĄ JEST POWIĄZANA. WABCO NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA OBRAŻĄCE, OBRAŻĄCE LUB NIELEGALNE POSTĘPOWANIE JAKIEKOLWIEK UŻYTKOWNIKA. TWOIM JEDYNYM ŚRODKIEM NA NIEZADOWOLENIE Z TEJ WITRYNY JEST ZAPRZESTANIE KORZYSTANIA Z WITRYNY. JEŚLI POWYŻSZE OGRANICZENIE JEST NIEWAŻNE, ZGADZASZ SIĘ, ŻE CAŁKOWITA ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON FIRMY WABCO ZA WSZELKIE SZKODY, STRATY LUB PRZYCZYNY DZIAŁANIA JAKIEKOLWIEK RODZAJU LUB RODZAJU ZOSTANIE OGRANICZONA W NAJWIĘKSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO.

Monitorowanie witryny
WABCO nie ma obowiązku monitorowania Witryny; Użytkownik przyjmuje jednak do wiadomości i zgadza się, że WABCO ma prawo od czasu do czasu monitorować Witrynę elektronicznie i ujawniać wszelkie informacje niezbędne lub stosowne w celu spełnienia wszelkich przepisów prawa, regulacji lub innych żądań rządowych, obsługi Witryny lub ochrony siebie lub inni użytkownicy Witryny.

Zgłoszenia do Witryny
Wszystkie uwagi, dyskusje, pomysły, grafiki lub inne materiały przesłane do WABCO za pośrednictwem tej Witryny (łącznie zwane „Zgłoszeniami”) będą uważane za i pozostaną własnością WABCO, a WABCO jest uprawnione do wykorzystania dowolnego Przedłożenia w dowolnym celu, bez ograniczeń i rekompensat dla osoba, która dostarczyła Zgłoszenie. Żadne z postanowień zawartych w niniejszym dokumencie nie może być interpretowane jako ograniczenie odpowiedzialności i zobowiązań firmy WABCO z jej tytułu Polityka Prywatności.

Odszkodowanie
Zgadzają się Państwo zabezpieczyć strony WABCO i zabezpieczyć je przed wszelkimi roszczeniami, stratami, wydatkami, żądaniami lub zobowiązaniami, w tym honorariami i kosztami prawników, poniesionymi przez WABCO. Strony w związku z jakimkolwiek roszczeniem strony trzeciej (w tym roszczeniem dotyczącym własności intelektualnej) wynikającym z (i) materiałów i treści przesyłanych, publikowanych lub przesyłanych za pośrednictwem Witryny lub (ii) korzystania z Witryny z naruszeniem niniejszych Umowa lub z naruszeniem jakiegokolwiek obowiązującego prawa. Ponadto zgadzasz się, że będziesz współpracować zgodnie z uzasadnionymi wymaganiami w obronie takich roszczeń. Strony WABCO zastrzegają sobie prawo, na własny koszt, do przejęcia wyłącznej obrony i kontroli wszelkich spraw, które w inny sposób podlegają odszkodowaniu, i w żadnym przypadku nie będą Państwo rozstrzygać takich roszczeń ani spraw bez pisemnej zgody WABCO. Ponadto zgadzasz się zabezpieczyć strony WABCO i zabezpieczyć je przed wszelkimi roszczeniami wynikającymi z wykorzystania przez osoby trzecie informacji lub materiałów dowolnego rodzaju, które publikujesz w obszarze publicznym.

Linki do stron internetowych osób trzecich
TA STRONA MOŻE ZAWIERAĆ LINKI DO WITRYN INTERNETOWYCH KONTROLOWANYCH, NALEŻĄCYCH DO STRON TRZECICH („STRONY OSÓB TRZECICH”). WABCO NIE MOŻE KONTROLOWAĆ I NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA DOKŁADNOŚĆ LUB DOSTĘPNOŚĆ INFORMACJI PODANYCH W WITRYNACH OSÓB TRZECICH. UŻYTKOWNIK POTWIERDZA, ŻE KORZYSTANIE Z WITRYN STRON TRZECICH PODLEGA WARUNKOM KORZYSTANIA Z TYCH WITRYN INTERNETOWYCH, A NIE NINIEJSZEJ UMOWIE. LINKI DO WITRYN STRON TRZECICH NIE STANOWIĄ WABCO ZATWIERDZENIA TAKICH WITRYN ANI TREŚCI, PRODUKTÓW, REKLAM LUB INNYCH MATERIAŁÓW PREZENTOWANYCH NA TAKICH WITRYNACH, ALE SĄ DLA UŻYTKOWNIKA I UZYSKASZ DO NICH NA WŁASNE RYZYKO. NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA TREŚĆ STRON INTERNETOWYCH OSÓB TRZECICH, ANI NIE UDZIELAMY ŻADNYCH GWARANCJI ANI OŚWIADCZEŃ WYRAŹNYCH ANI DOROZUMIANYCH W ODNIESIENIU DO TREŚCI (LUB DOKŁADNOŚCI TAKICH TREŚCI) NA STRONACH INTERNETOWYCH OSÓB TRZECICH ANI WABUSTCO INWESTUJE ZAUFANIE . NIE PONOSI ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA AWARIE PRODUKTÓW LUB USŁUG OFEROWANYCH LUB REKLAMOWANYCH W TAKICH MIEJSCACH LUB W INNY SPOSÓB.

Korzystanie z informacji Personalne
Praktyki i zasady WABCO w zakresie gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych są regulowane zgodnie z wytycznymi WABCO Polityka Prywatności.

Postępowanie użytkownika
Zgadzasz się korzystać z Treści i Witryny wyłącznie w celach zgodnych z prawem. Zabrania się korzystania z Treści lub Witryny, które stanowiłoby nielegalne przestępstwo, pociągało za sobą odpowiedzialność lub w inny sposób naruszało obowiązujące lokalne, stanowe, krajowe lub międzynarodowe przepisy lub regulacje.
WABCO nie wnosi żadnych roszczeń dotyczących tego, czy Treść można pobrać lub czy można jej używać poza Stanami Zjednoczonymi. Jeśli uzyskasz dostęp do tej Witryny spoza Stanów Zjednoczonych, ponosisz wyłączną odpowiedzialność za zapewnienie zgodności z prawem swojej konkretnej jurysdykcji.

Zakończenie
Niniejsza Umowa obowiązuje do momentu wypowiedzenia przez WABCO w dowolnym momencie bez wypowiedzenia. WABCO może zawiesić lub zakończyć dostęp użytkownika do Witryny i korzystanie z niej w dowolnym momencie, z podaniem lub bez podania przyczyny, według własnego uznania WABCO i bez powiadomienia. Następujące paragrafy niniejszej Umowy pozostają w mocy po zakończeniu korzystania z Witryny lub dostępu do niej: paragrafy dotyczące odszkodowania, wyłączenia odpowiedzialności, ograniczenia odpowiedzialności, obowiązującego prawa i rozstrzygania sporów, a także wszelkie inne postanowienia, które zgodnie z jej warunkami pozostają w mocy po zakończeniu użytkowania lub dostęp do Witryny.

Postanowienia ogólne
Niewyegzekwowanie przez WABCO któregokolwiek z postanowień niniejszej Umowy nie stanowi zrzeczenia się tego. NINIEJSZA UMOWA I WSZYSTKIE INNE ASPEKTY KORZYSTANIA Z WITRYNY BĘDĄ ZARZĄDZANE I ZBUDOWANE ZGODNIE Z PRAWAMI STANU NOWY JORK, BEZ KONFLIKTU PRZEPISÓW PRAWA. Wszelkie roszczenia i spory wynikające z niniejszej Umowy, obowiązującego prawa federalnego lub korzystania z Witryny, inne niż powództwa o określone działanie lub nakaz sądowy wniesione przez WABCO, będą wnoszone wyłącznie do sądów federalnych, stanowych lub lokalnych znajdujących się w Nowym York, aw odniesieniu do takich roszczeń i sporów niniejszym nieodwołalnie (i) poddajesz się osobistej jurysdykcji nad tobą przez te sądy oraz (ii) zrzekasz się wszelkich zarzutów dotyczących jurysdykcji, właściwości miejscowej lub niewygodnych forów skierowanych do takich sądów. Wszelkie roszczenia, które możesz mieć w odniesieniu do Treści, Witryny lub niniejszej Umowy, muszą zostać wszczęte w ciągu jednego (1) roku od powstania roszczenia lub podstawy powództwa lub zostać przedawnione. Jeśli którekolwiek postanowienie niniejszej Umowy zostanie uznane za nieważne lub niewykonalne, pozostałe postanowienia będą egzekwowane w najszerszym możliwym zakresie, a pozostałe postanowienia Umowy pozostaną w pełnej mocy. Niniejsza Umowa będzie obowiązywać, działać na korzyść i będzie wykonalna wobec stron oraz ich odpowiednich następców prawnych i cesjonariuszy. Ani przebieg postępowania między stronami, ani praktyka handlowa nie wpływają na zmianę któregokolwiek z postanowień Umowy. Wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane w niniejszym dokumencie, są niniejszym zastrzeżone.

Kontakt
W przypadku pytań dotyczących Umowy lub praktyk WABCO prosimy o kontakt z Działem Prawnym pod następującym adresem:

WABCO Europe BVBA
Chaussée de la Hulpe 166
1170 Bruksela
Belgia
Uwaga: Dział prawny. 

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami

Zadzwoń do nas o 0575-87697789 lub napisz do nas na [email chroniony]